top of page
Informace o ochraně osobních údajů zákazníka eshopu CultusLab dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“)

 

Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel eshopu, společnost CultusLab s.r.o., Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 09577483. V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte tohoto správce na info@cultuslab.com. Vaše osobní údaje zpracováváme jen v minimálním rozsahu, zejména kontaktní údaje či údaje o objednávce, a jen za účelem plnění našich smluvních povinností (například dodání Vámi objednaného zboží či vyřizování reklamací) a plnění zákonných povinností (například povinností plynoucích ve vztahu k Vám coby spotřebitelovi z občanského zákoníku anebo povinností z daňových předpisů). Právním základem zpracování osobních údajů je právě nezbytnost zpracování osobních údajů ke plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a ke splnění (jiné) právní povinnost, která se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Pokud přijímání obchodních sdělení (např. newsletterů) neodmítnete, budeme Vám je zasílat na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat prostřednictvím běžně dostupných komerčních poskytovatelů služeb pronájmu datových či webových serverů. Těmi jsou wix.com, stripe.com, Česká pošta, ČSOB.

Information on the protection of personal data of the customer of CultusLab online store in accordance with Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (“GDPR”)

 

CultusLab s.r.o., Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Prague 1, ID number: 09577483, the online store operator, is the controller of your personal data. Should you have any questions concerning your personal data processing, contact the controller at info@cultuslab.com. We process your personal data only to a minimal extent, especially contact data or order data, and only for the purpose of fulfilling our contractual obligations (for example, delivery of goods you ordered or handling complaints) and legal obligations (for example, obligations towards you as a consumer under the Civil Code or tax obligations). The legal basis for the processing of personal data is the requirement to process personal data in order to fulfill contractual obligations (Article 6 (1)b) of the GDPR) and to fulfill (other) legal obligation imposed on our company (Article 6 (1)c) of the GDPR). If you do not refuse commercial communications (e.g. newsletters), we will send them to you based on our legitimate interest (Article 6 (1)f) of the GDPR). We will process your personal data through commonly available commercial providers of data or web server rental services. These are wix.com, stripe.com, Czech Post, ČSOB.

bottom of page