top of page
OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVATELE E-SHOPU

 

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah zákazníka e-shopu CultusLab a společnosti CultusLab s.r.o., Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 09577483, která uvedený e- shop provozuje (dále jen „provozovatel e-shopu“). Provozovatele e-shopu je možné kontaktovat i na tel. č. +420778015900, +420604844121 nebo email info@cultuslab.com . Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby nikoliv pro účely jeho podnikatelské činnosti (dále jen „zákazník“) a jsou součástí smlouvy, kterou se zákazníkem uzavře coby prodejce provozovatel e-shopu. Pokud jsou u nabídky konkrétního zboží některé otázky vztahu (nákupu) upraveny odlišně, platí uvedená odlišná ustanovení a mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Zásada přednosti odchylných ustanovení se uplatní i při nabídce zboží v akci. Tyto obchodní podmínky plní i funkci plnění informačních povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších předpisů.

 

1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

1.1. Při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

1.2. Provedení objednávky (uzavření smlouvy) je možné také prostřednictvím vytvořeného

uživatelského účtu zákazníka vedeného provozovatelem e-shopu. V případě, že

zákazník zamýšlí platit kupní cenu zboží a poštovného odečtením příslušné částky, kterou dříve složil u provozovatele e-shopu (dále jen „kredit“), uživatelský účet si u provozovatele e-shopu vytvořit musí.

1.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele e-shopu, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

1.4. Pro uzavření smlouvy zákazník nejdřív zvolí jím vybrané zboží, a to akcí „Přidat do košíku“, spolu s uvedením množství tohoto zboží, přičemž automaticky nastavené množství zboží nevyžadující žádnou akci ze strany zákazníka je jedna položka. Po ukončení výběru zboží zákazník provede akci „Přehled objednávky“.

1.5. V rámci rekapitulace objednávky zákazník uvede a zkontroluje své dodací údaje. Následným provedením akce „Odeslat objednávku“ potvrzuje přijetí nabídky e-shopu.

1.6. Smlouva o dodání zboží mezi zákazníkem a provozovatelem e-shopu je uzavřena v okamžiku, kdy je zákazníkem odeslaná objednávka doručena provozovateli e-shopu, k čemuž dochází krátce po odeslání objednávky zákazníkem. Přijetí objednávky provozovatelem e-shopu bude zákazníkovi potvrzeno obratem na jeho uvedený email.

1.7. V závislosti na charakteru objednávky, zvlášť v případě objednávek většího množství zboží, je provozovatel e-shopu vždy oprávněn zákazníka ještě po doručení potvrzení o přijetí objednávky požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), či o dodatečné informace o objednávce. Nepotvrdí-li zákazník objednávku bez zbytečného odkladu, anebo neposkytne-li dodatečné informace, účinnost smlouvy zaniká.

 

2. KUPNÍ CENA A JEJÍ UHRAZENÍ

 

2.1. Na e-shopu jsou uváděny ceny konečné, včetně aktuální sazby daně z přidané hodnoty (DPH ve výši 15 %) a případných dalších poplatků, nikoliv však poštovného. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit provozovateli e-shopu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a s jeho dodáním (dále jen „poštovné“), a to ve výši dle jím zvoleného způsobu dodání.

2.2. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu a poštovné spolu s odesláním objednávky, či bezprostředně po něm, dle jím zvolené metody placení, nezvolil li výslovně platbu při dodání zboží. V každém případě vlastnické právo k zboží přechází na zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny zboží.

2.3. Kupní cenu a poštovné může zákazník dle své volby provozovateli e-shopu uhradit:

- bezhotovostně prostřednictvím platební brány (provozuje společnost Stripe).

2.4. Zákazník vstupuje do smluvního vztahu s poskytovatelem jednotlivých prostředků (systému) placení dle své volby. Zákazník je povinen před provedením platby seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími užívání jednotlivých prostředků (systému) placení. Provozovatel e-shopu neodpovídá za škodu způsobenou provozovatelem platebních prostředků (systému).

 

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

3.1. Zboží nebude zákazníkovi odesláno, pokud nebudou kupní cena a poštovné připsány na účet provozovatele e-shopu.

3.2. Zboží je zákazníkovi dodáno na adresu určenou zákazníkem v objednávce.

3.3. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží, a to dle aktuální nabídky způsobů dodání. Volbu způsobu dodání provede zákazník. Výše poštovného se odvíjí od způsobu dodání zvoleného zákazníkem a tato výše bude uváděna také v průběhu provádění objednávky a v potvrzení objednávky.

3.4. V případě, že je způsob dopravy zvolen a smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy zákazník.

3.5. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.6. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník anebo jím pověřená osoba povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a provozovateli e-shopu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

 

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE)

 

4.1. Provozovatel e-shopu odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době převzetí má zboží vlastnosti, které provozovatel e-shopu popsal, pokud jej popsal, nebo že se hodí k účelu, který pro její použití provozovatel e-shopu uvádí, pokud je uvedl, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, nebo že zboží bude dodáno v odpovídajícím množství (či hmotnosti), a že vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

4.2. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, postupem popsaným níže v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

4.3. U zboží s vyznačenou záruční dobou na obalu, se provozovatel e-shopu zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

4.4. V případě, že zboží nebude mít při převzetí, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí či po záruční dobu uvedenou na obalu vlastnosti uvedené výše, má zákazník po provedené reklamaci právo na výměnu, resp. dodání nového zboží. Právo na odstoupení od smlouvy zákazníkovi vzniká po opakovaném doručení vadného zboží.

4.5. Zákazník má v případě dodání vadného zboží rovněž právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Provozovatel e-shopu ovšem upozorňuje, že určení toho, jaká výše slevy je přiměřená, je otázkou individuálního posouzení věci, může být zdlouhavé a dle právních předpisů nezávisí od úvahy spotřebitele.

4.6. Zákazník bere na vědomí, že účinky (míra a jejich druh) zboží prodávaného na e-shopu CultusLab je podmíněna řadou okolností vztahujících se např. k osobě zákazníka či k okolnostem užití zboží. Za vliv těchto okolností na účinky zboží provozovatel e-shopu nenese odpovědnost.

4.7. Zákazník bere na vědomí, že u kupovaného zboží není konkrétní či přibližná chuť ani vůně vlastností, kterou od zboží vyžaduje, ani vlastností, kvůli které si zboží kupuje.

4.8. Zákazník může vadné zboží reklamovat zasláním oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží na adresu sídla provozovatele e-shopu uvedenou výše. Písemné oznámení o reklamaci vadného zboží musí obsahovat vždy identifikační údaje zákazníka a jeho kontaktní údaje (adresu bydliště, e mailovou adresu a telefonní číslo), důvod reklamace (popis konkrétních vad), informace k identifikaci objednávky (např. číslo objednávky) a konkrétního zboží. Zákazník rovněž musí uvést zvolené právo z dodání vadného zboží společně s oznámením vady, anebo jej uvést bez zbytečného odkladu poté.

4.9. Poté, co provozovatel e-shopu obdrží oznámení o reklamaci a reklamované zboží, potvrdí zákazníkovi uplatnění reklamace elektronickou zprávou, kterou zašle na e- mailovou adresu zákazníka uvedenou v oznámení o reklamaci.

4.10. Provozovatel e-shopu nebo jím pověřený pracovník rozhodne o řešení reklamace bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o reklamaci a reklamovaného zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží. Do této doby se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení reklamované vady.

4.11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se provozovatel e-shopu se zákazníkem dohodne na delší lhůtě. V této lhůtě je provozovatel e-shopu povinen informovat zákazníka o výsledku reklamačního řízení.

4.12. Pokud je reklamace provozovatelem e-shopu uznána, budou zákazníkovi ze strany provozovatele e-shopu uhrazeny účelně vynaložené náklady při uplatnění práv z odpovědnost provozovatel e-shopu za vady. Neuplatní-li však zákazník právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které bylo třeba vytknout vadu, nemusí být právo na náhradu účelně vynaložených nákladů později uznáno.

4.13. Pokud není reklamace provozovatelem e-shopu uznána, bude zboží zasláno zpět zákazníkovi s písemným odůvodněním zamítnutí reklamace.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU

 

5.1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu způsobem popsaným níže, a to do 14 dní ode dne převzetí zboží zákazníkem anebo jím určenou osobou, jinak právo zaniká.

5.2. Chce-li zákazník od smlouvy odstoupit, musí nejpozději 14. den po převzetí zboží zaslat na emailovou adresu info@cultuslab.com email či na adresu sídla provozovatele e- shopu CultusLab. s.r.o., Říční 456/10, 118 00 Praha 1 dopis, ve kterém sdělí, že od smlouvy odstupuje. Může, ale nemusí, použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který nalezne jako přílohu na konci těchto obchodních podmínek.

5.3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, musí zákazník zaslat zpět na adresu provozovatele e-shopu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů od jeho převzetí. Náklady (poštovné) spojené s navrácením zboží ponese zákazník.

5.4. Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží umožňujícím odstoupení od smlouvy dle tohoto článku.

5.5. Povinností provozovatele e-shopu je vrátit zákazníkovi kupní cenu, kterou zákazník provozovateli za toto zboží uhradil, a to do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy, včetně poštovného pro dodání zboží zákazníkovi (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání provozovatelem e-shopu nabízený). Pro vrácení plateb použije provozovatel e-shopu stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady. Ovšem vnitřní postupy provozovatele e-shopu jsou nastavené tak, že tyto prostředky vrací až poté, co mu bude vrácené zboží doručeno, aby mohl ověřit jeho stav.

5.6. Uvedené právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez uvedení důvodu zákazník ovšem nemá, pokud bylo zboží po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, anebo pokud bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, ale zákazník jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit; vzhledem ke specifické povaze zboží se má za to, že zboží dodané provozovatelem e-shopu bylo z obalu vyňato již při otevření či jiném znehodnocení obalu, neboť lze rozumně očekávat, že spotřebitel otevře obal právě proto, aby zboží z obalu vyňal. Právo vrátit zboží v otevřeném či znehodnoceném obalu, pokud je zboží (obsah obalu) dodáno vadné, za splnění podmínek občanského zákoníku

zákazníkovi samozřejmě zůstává.

 

6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

6.1. V případě, že dojde mezi provozovatelem e-shopu a zákazníkem ke vzniku

spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který nelze vyřešit vzájemnou dohodou stran, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení (tj. ke smírnému ujednání mezi stranami) takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

web: www.coi.cz

 

6.2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo obchodní podmínky upravovat bez předchozího upozornění. Zákazník bere na vědomí, že na jeho objednávku se vztahuje ta verze obchodních podmínek, která je v době potvrzení příslušné objednávky zveřejněna na e- shopu.

7.2. Jakékoliv užití e-shopu nebo jeho vlastního obsahu, kopírování jeho obsahu nebo ukládání obsahu, a to jak jeho částí či celku, pro jiné než osobní účely a nekomerční použití, není bez výslovného písemného souhlasu provozovatele e shopu povoleno. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo okamžitě blokovat přístup k e-shopu, který porušuje zejména toto ustanovení obchodních podmínek.

7.3. Provozovatel e-shopu si má právo postoupit nebo dát do zástavy třetím stranám jakýkoli nárok/y na platby vůči zákazníku, které vznikly v souvislosti s dodáním zboží.

7.4. Na kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem e-shopu a zákazníkem a další jakékoliv právní vztahy mezi provozovatelem e-shopu a zákazníkem se použijí právní předpisy platné v České republice.

7.5. Je-li anebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

7.6. Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

7.7. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.12.2020.

 

PŘÍLOHA – FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE ČL. 5 OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

 

Adresát (Prodávající, provozovatel e-shopu) – CultusLab s.r.o., Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 09577483

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(UVEĎTE NÁZEV ČI POPIS ZBOŽÍ A ČÍSLO OBJEDNÁVKY)

Datum obdržení zboží –

Jméno a příjmení zákazníka –

Adresa zákazníka –

Datum tohoto oznámení –

TERMS & CONDITIONS OF ONLINE STORE OPERATOR

 

These Business Terms and Conditions govern the relation of customers of CultusLab online store and CultusLab s.r.o., a limited liability company with the registered office at Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Prague 1, ID number: 09577483, operating the mentioned online store (“hereinafter referred to as the “Online Store Operator”). The Online Store Operator may be contacted over the phone at +420778015900, +420604844121 or by email at info@cultuslab.com . These Business Terms and Conditions govern the purchase of goods by the buyer for direct consumption and not for his/her business activities (hereinafter referred to as the “Customer”) and are part of the contract concluded between the Customer and the Online Store Operator as the seller. If certain particulars of the relationship (purchase) are regulated differently in the offer for a specific product, the stated derogating provisions shall apply and take precedence over these Business Terms and Conditions. The principle of priority of derogating provisions also applies to the offer of goods on promotion. These Business Terms and Conditions also fulfill the duty to inform pursuant to Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, and other regulations.

 

1. ORDER AND CONCLUSION OF CONTRACT

 

1.1. When ordering any goods, the Customer shall state correct and accurate information.

1.2. Order can be placed (and contract concluded) via a created user account of the Customer kept by the Online Store Operator. The Customer is obliged to set up a user account where he/she intends to pay the purchase price of certain goods and shipping costs be deducing the relevant amount from the sum deposited in advance with the Online Store Operator (hereinafter referred to as the “Credit”).

1.3. Access to the user account is secured by a username and password. The Customer is obliged to maintain the information required to access his/her user account in confidentiality. The Customer acknowledges that the user account may not be available 24/7, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software equipment of the Online Store Operator, or necessary maintenance of third-party hardware and software. The Customer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change.

1.4. To conclude the contract, the Customer first selects the required goods using the “Add to Cart” button and specifies quantity. The default quantity of each product is one unit and is set automatically without any action required from the Customer. After selection of goods, the Customer clicks the “Order Overview” button.

1.5. Within order overview, the Customer enters and checks the delivery details. Subsequently, the Customer clicks the “Send Order” button whereby an order is placed with the online store.

1.6. The contract for the delivery of goods between the Customer and the Online Store Operator is concluded when the order sent by the Customer is delivered to the Online Store Operator.  Orders are received by the Online Store Operator shortly after their dispatch. The Online Store Operator confirms receipt of an order to the Customer immediately by email.

1.7. Depending on the nature of the order, especially in the case of orders for larger quantities of goods, the Online Store Operator is always entitled to request the Customer to additionally confirm such order (for example in writing or by phone) or provide additional information about such order. If the Customer fails to confirm the order without undue delay, or fails to provide additional information, the contract expires.

 

2. PURCHASE PRICE AND TERMS OF PAYMENT

 

2.1. Only final prices are listed on the online store, including the current rate of value added tax (15 % VAT) and any other fee, excluding shipping. Together with the purchase price, the Customer shall also pay all costs associated with packaging and delivery of goods in the agreed amount and with delivery (hereinafter referred to as “Shipping Costs”), in the amount according to the selected shipping method.

2.2. The Customer is obliged to pay the purchase price and Shipping Costs together with the order, or immediately after it has been placed, according to the selected method of payment, unless he/she has explicitly chosen to pay on delivery. In each case, ownership of the goods passes to the Customer upon payment of the total purchase price of the goods.

2.3. The Customer may pay the purchase price and Shipping Costs according to the selected payment method

- by non-cash payment via a payment gateway (operated by Stripe).

2.4. The Customer enters into a contractual relationship with the provider of individual payment (system) instrument of his/her choice. Before any payment, the Customer is obliged to read the relevant business terms and conditions governing the use of individual payment (system) instruments. The Online Store Operator is not liable for damage caused by the payment (system) instrument operator.

 

3. DELIVERIES

 

3.1. Goods shall not be sent to the Customer until the purchase price and Shipping Costs have been credited to the Online Store Operator´s account.

3.2. Goods are delivered to the Customer to the address specified in the order.

3.3. When placing the order, the Customer selects the shipping method from the currently available options. The Customer selects the shipping method. Shipping Costs depend on the shipping method selected by the Customer and the corresponding amount shall be displayed in order confirmation.

3.4. If a shipping method is selected and contractually arranged based on a special request placed by the Customer, the risks and eventual additional costs associated with such shipping method shall be borne by the Customer.

3.5. If repeated deliveries or different delivery methods (diverging from the method selected in the order) are necessary due to reasons on the part of the Customer, all costs associated with repeated deliveries or costs associated with different delivery method shall be borne by the Customer.

3.6. Upon receipt of the goods from the carrier, the Customer or a person authorized by the Customer shall check the integrity of the packaging and immediately notify the carrier and the Online Store Operator in case of any defects. If the packaging is damaged and the Customer believes that the shipment has been tampered with, the Customer shall be entitled to refuse the shipment from the carrier.

 

4. LIABILITY FOR DEFECTS (COMPLAINTS)

 

4.1. The Online Store Operator ensures to the Customer that the goods are free of defects upon receipt and possess the properties (if any) described by the Online Store Operator upon their receipt, or that they are suitable for the purpose (if any) stated by the Online Store Operator, or standard purpose of such goods or that the goods shall be delivered in the appropriate quantity (or weight), compliant with the requirements laid down by the applicable laws. If a defect manifests within six months of receipt, the goods shall be deemed to have been defective at delivery.

 

4.2. The Customer may exercise his/her right from defective goods as per the procedure described below within 24 months following receipt.

4.3. The Online Store Operator guarantees that goods with marked warranty period on packaging shall be fit for use for the standard purpose or shall retain their usual properties for the indicated warranty period. 

 

4.4. Where goods lack the properties described above upon delivery, in the period of twenty-four months from takeover or during the warranty period indicated on the packaging, the Customer shall be entitled to file a complaint and demand replacement or delivery of new goods. The Customer shall have the right to withdraw from the contract upon multiple deliveries of defective goods.

4.5. Where defective goods are delivered, the Customer shall be entitled to adequate discount on the purchase price. The Online Store Operator hereby notifies the Customer that each discount shall be individually determined, the process may take long time and, as per legal regulations, the Customer shall have no say in the matter. 

 

4.6. The Customer acknowledges that effects (degree and type) of the goods sold via CultusLab online store is dependent on a number of factors, such as the health condition of the Customer and the circumstances under which the goods are used. The Online Store Operator is not liable for the circumstances affecting the efficacy of the goods.

4.7. The Customer acknowledges that the goods do not have a guaranteed particular or approximate taste or smell and further confirms that he/she shall not buy goods for a specific smell or taste.

4.8. The Customer may claim defective goods by sending a notice, including the claimed goods, to the address of the Online Store Operator listed above. Written notice of a claim from defective goods shall always contain the Customer´s identification data and contact details (home address, e-mail address and telephone number), reason (description of specific defects), information to identify the order (e.g. order number) and the specific goods. The Customer shall also specify the selected right arising from delivery of defective goods together with the notice, or state it without undue delay thereafter.

4.9. Following receipt of a claim and the returned goods, the Online Store Operator shall confirm the claim to the Customer electronically, by a message sent to the Customer´s email address listed in the notice of claim.

4.10. The Online Store Operator or authorized employee shall decide on the claim procedure without undue delay upon receipt of the claim and the claimed goods, no later than within 3 business days upon receipt of the goods. Adequate period necessary for professional assessment of a claimed defect depending on the type of product or service is not included in the period mentioned in the previous sentence.

4.11. Claims including removal of defects shall be resolved without undue delay, no later than within 30 days after a claim has been notified, unless the Online Store Operator and the Customer agree on a longer deadline. The Online Store Operator shall inform the Customer about the results of the claim procedure within this deadline.

4.12. Where a claim is acknowledged by the Online Store Operator, the Customer shall be reimbursed by the Online Store Operator for costs purposefully expended within the exercise of the right from the Online Store Operator´s liability for defects. If the Customer fails to exercise the right to claim reimbursement within one month after lapse of the period for claiming defects, the Customer may lose the right to reimbursement of purposefully expensed costs.

4.13. Where claims are not acknowledged by the Online Store Operator, goods shall be sent to the Customer including a written justification of refusal.

 

5. WITHDRAW FROM CONTRACT WITHOUT GIVING A REASON

 

5.1. The Customer has the right to withdraw from the contract without giving a reason as described hereinbelow, within 14 days from receipt of the goods by the Customer or an authorized person. This right shall expire upon lapse of this 14day period.

5.2. Should the Customer want to withdraw from the contract, he/she shall, no later than on the 14th day from receipt of the goods, send a notice to info@cultuslab.com or a letter to the address of the Online Store Operator, CultusLab. s.r.o., Říční 456/10, 118 00 Prague 1, wherein the Customer shall inform about his/her decision to withdraw from the contract. The Customer may use the contract withdrawal form attached to these Business Terms and Conditions.

5.3. The Customer is obliged to send the goods to the Online Store Operator´s address without undue delay, no later than within 14 days after withdrawal from the contract. The Customer shall comply with this deadline if the goods are sent back to the Online Store Operator within 14 days from receipt. Shipping costs (postage) associated with return of the goods are borne by the Customer.

5.4. The Customer shall be liable for reduction of the value of the goods caused by disposal which is not necessary for familiarization with the nature and properties of the goods allowing withdrawal from the contract as per this Article.

5.5. The Online Store Operator is obliged to refund the purchase price paid by the Customer to the Online Store Operator for returned goods, within 14 days from withdrawal from the contract, including the Shipping Costs (exclusive of additional costs arisen due to the shipping method selected by the customer which is more expensive than the cheapest standard shipping method offered by the Online Store Operator). Prices shall be refunded by the Online Store Operator in the manner in which they were paid by the Customer, unless the Customer expressly disagrees. The Customer shall not incur any additional costs. Internal procedures implemented by the Online Store Operator dictate that any payments shall not be refunded until the returned goods are delivered to and inspected by the Online Store Operator.

5.6. The right to withdraw from the contract within 14 days without giving a reason shall not be granted to a Customer who has irreversibly mixed the goods after delivery with other goods or if the goods were unsealed and cannot be returned due to hygienic reasons; given their specific nature, the goods delivered by the Online Store Operator shall be deemed unsealed upon opening or other damage to their package, since the Online Store Operator may reasonably expect that the Customer unsealed the package in order to remove the goods. The right to return the goods under the conditions as per the Civil Code in an unsealed or damaged package shall not expire in cases where defective goods (the content of such package) have been delivered.

 

6. OUT-OF-COURT DISPUTE SETTLEMENT

 

6.1. Where a consumer dispute arising from the purchase contract between the Online Store Operator and the Customer cannot be settled by mutual agreement, the Customer may file a petition for out-of-court dispute settlement (i.e. amicable settlement) of such dispute with an authority tasked with out-of-court settlement of consumer disputes, namely:

Czech Trade Inspection Authority

Central Inspectorate

Štěpánská 15

120 00 Prague 2

web: www.coi.cz

 

6.2. The purpose of out-of-court settlement is to settle the dispute amicably and reach agreement.

 

7. FINAL PROVISIONS

 

7.1. The Online Store Operator reserves the right to modify the Business Terms and Conditions without prior notice. The Customer acknowledges that his/her order is governed by the Business Terms and Conditions published on the online store website when an order is placed.

7.2. Any use of the online store or its content, copying of its content or storage of its content, in full or partially, for commercial and public purposes is not allowed without prior written consent of the Online Store Operator. The Online Store Operator reserves the right to immediately block access to the online store where such access breached this provision of these Business Terms and Conditions.

7.3. The Online Store Operator has the right to assign to or pledge with third parties any claims for payments from the Customer originating in connection with delivery of goods.

7.4. Purchase contracts concluded by the Online Store Operator and the Customer and any other legal relations between the Online Store Operator and the Customer shall be governed by the applicable legal regulations of the Czech Republic.

7.5. Should any provision of these Business Terms and Conditions become invalid or ineffective, it shall be replaced with a provision which meaning approximates the purpose of the invalid provision to the largest possible degree. Invalid or ineffective provisions are without prejudice to validity and effect of the remaining provisions.   

7.6. The Customers may file complaints with the Czech Trade Inspection Authority (www.coi.cz), which is the state supervisory authority within consumer protection.

7.7. These Business Terms and Conditions are valid and effective from 21 December 2020.

 

SCHEDULE – CONTRACT WITHDRAWAL FORM AS PER ARTICLE 5 OF THE BUSINESS TERMS AND CONDITIONS

 

Notice of withdrawal from contract:

 

Addressee (Seller, Online Store Operator) – CultusLab s.r.o., Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Prague 1, ID number: 09577483

I hereby withdraw from the contract for purchase of goods

(STATE THE NAME AND DESCRIPTION OF GOODS AND ORDER NUMBER)

Date of receipt of goods –

Name and surname of customer –

Customer´s address –

Date of withdrawal –

bottom of page